ശുമേസി വില്ലയിൽ 1BR Villa പോര്‍ഷന്‍ (Out House) June 07 മുതൽ ലഭ്യമാണ്

1 BIG BR + HALL + 1 BR + KITCHEN - Monthly ONLY SR 667

അതിവേഗ ഫൈബര്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണ്ക്ഷന്‍
കുട്ടികള്‍ക്ക് കളിക്കാന് സൗകര്യം
മദ്രസ പഠന സൗകര്യം.
പാര്‍ക്കിംഗ് സൗകര്യം.
വെള്ളത്തിനു പ്രയാസമില്ല.
സുരക്ഷിതമായ ഏരിയ.

താൽപര്യമുള്ളവർ 0569442008 / 0535382772 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

WHATSUP - 0535382772