എയർപോർട്ട് റോഡിൽ ഹ്യുണ്ടായ്‌ക്കടുത്തു ബെഡ് സ്പേസ്/സിംഗിൾ റൂം അവൈലബിൾ300Sr/500srമലയാളികൾ മാത്രം