Both of very good condition

company name
freeze (TOSHIBA)

Water Dispenser (NIKAI)
Busaiteen, Electronics, BHD 75 / Freeze & Water DispenserBusaiteen, Electronics, BHD 75 / Freeze & Water DispenserBusaiteen, Electronics, BHD 75 / Freeze & Water Dispenser