റും 300 SR സിംഗിൾ ബെഡ്റും ബാത്ത് റും മലയാളികൾ മാത്രം