ബെഡ് സ്പേസ് ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപെടുക

ബെഡ് സ്പേസ് ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപെടുക , neat and clean, location Opp : Al Rayyan Hospital
Preferebla Kerala people, Full furnished, 24 hours water, big hall and big room
Contact or what’s app :0570531857